Financování

Obytný komplex Nový Zličín – způsob financování

Cenu převáděné nemovitosti včetně DPH může klient uhradit z vlastních zdrojů nebo z vlastních zdrojů v kombinaci s hypotečním úvěrem. Pracovníci prodeje či realitní kanceláře, jsou připraveni s klientem projednat i jiné varianty financování ve spojení s jím zvolenou bankou.

Standardní - základní platební harmonogram Rezervační poplatek ve výši 100.000,-Kč bez DPH plus 15% DPH do 5-ti pracovních dnů od podpisu Rezervační smlouvy (RS). Druhou splátku - doplatek prodejní ceny - po podpisu Smlouvy o převodu bytové jednotky v hotovosti či hypotečním úvěrem. Další část ceny převáděné nemovitosti ve výši odsouhlasených vícenákladů vynaložených na bytovou jednotku dle přání budoucího nabyvatele budou uhrazeny budoucím nabyvatelem na základě samostatného zálohového listu v době splatnosti uvedené v tomto zálohovém listu. V případě zájmu klienta lze sjednat individuální platební kalendář, úprava platebního kalendáře může mít vliv na kupní cenu nemovitosti.

Postup při koupi

1. Ústní rezervace/blokace:

Každému klientovi, který projeví vážný zájem o koupi konkrétní bytové jednotky (b.j.) z naší nabídky, bude vybraná b.j. blokována. Jedná se o nezávaznou ústní rezervaci trvající maximálně 5 dní.  Blokací se klient nezavazuje k platbě jakékoliv zálohy či rezervačního poplatku.  Pokud projeví zájem o blokaci stejné b.j. více zájemců najednou, budou vedeni v evidenci v pořadí, v jakém kontaktovali prodejce.

2. Rezervační smlouva (RS)

Pokud klient v době blokace potvrdí svůj zájem o koupi b.j., může přistoupit k podpisu Rezervační smlouvy (RS) jejíž obsah předem projednal a odsouhlasil s prodejcem. Z rezervační smlouvy vyplývá povinnost klienta uhradit rezervační poplatek a přistoupit k podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky. Podpisem RS a složením rezervačního poplatku se b.j. stává rezervovanou. Rezervační poplatek je započítáván do splátky na kupní cenu.

3. Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Smlouva o převodu vlastnického práva bytové jednotky přesně specifikuje předmět převodu a jeho finální cenu. Klient před podpisem této smlouvy a předáním nemovitosti k užívání uhradí doplatek ceny za předmět převodu podle platebního harmonogramu. Podáním návrhu na vklad smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky se na příslušném katastrálním úřadu zaeviduje změna vlastnictví bytové jednotky, vlastnictví přechází z převodce na nabyvatele.

Přehled termínů postupu prodeje:

  1. Ústní rezervace/blokace se sjednává na dobu max. 5-ti kalendářních dní.
  2. Podpis Rezervační smlouvy (RS) nejpozději šestý den ode dne provedení záznamu blokace.
  3. Složení/úhrada rezervačního poplatku do 5-ti pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy.
  4. Nejpozději do 30-ti dnů ode dne podpisu RS se podepisuje Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky.